ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREGłos Enei
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSOR SERWISU


KONTAKT
SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Najciekawsze w tym tygodniu. Grupa Enea podała wyniki finansowe za 2020
28.03.2021r. 08:15

www.cire.pl | Obserwuj nasze newsy na LinkedIn
W 2020 r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, w zmiennym i trudnym otoczeniu rynkowym. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 18,2 mld zł (wzrost 11 proc. r/r) oraz EBITDA na poziomie 3,3 mld zł. Na roczne skonsolidowane wyniki finansowe, w tym wynik netto, wpływ miały zdarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym. Grupa zwiększyła nakłady inwestycyjne w obszarze środowiska naturalnego i zanotowała rekordowe wskaźniki niezawodności dostaw energii.
W 2020 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 3,3 mld zł (spadek r/r o 36 mln zł, tj. 1 proc.). O 11 proc. r/r wzrosły przychody ze sprzedaży, które wyniosły 18,2 mld zł. Grupa odnotowała 2,2 mld zł straty netto, na co wpływ miały dokonane przez spółkę odpisy. Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na wynik EBITDA Grupy. Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA, który ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,95.

Grupa Enea w 2020 r. przeznaczyła 2,4 mld zł na inwestycje, utrzymując wysoki poziom wykonania planu inwestycyjnego, mimo trudnych warunków przeprowadzania prac modernizacyjnych w czasie pandemii. Jednocześnie o 14 proc. r/r zwiększono nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska. W 2020 r. przeznaczono na tego typu inwestycje 272,5 mln zł. Były to głównie projekty modernizacyjne przystosowujące elektrownie Grupy do konkluzji BAT oraz komercyjne przyłączenia farm wiatrowych do sieci Enei Operator.

Obszar dystrybucji z rekordami w zakresie wskaźników niezawodności oraz przyłączeń instalacji OZE

EBITDA obszaru dystrybucji w 2020 r. ukształtowała się na poziomie 1,3 mld zł (wzrost r/r o 221 mln zł, 20 proc.). Wynik ten jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Sprzedaż usług dystrybucyjnych utrzymywała się na stabilnym poziomie i wyniosła 19,4 TWh. O 1,3 proc. w stosunku do 2019 r. wzrosła liczba odbiorców usług dystrybucyjnych - klientów Enei Operator. Na koniec 2020 r. było ich prawie 2,7 mln.

Z roku na rok, sukcesywnie, poprawiane są wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej na terenie północno-zachodniej Polski. W 2020 r. Enea Operator, po raz kolejny, odnotowała najlepszy wynik w swojej historii. Średni czas przerw nieplanowanych oraz planowanych na poziomie wysokiego i średniego napięcia - liczonych zgodnie z regulacją jakościową Urzędu Regulacji Energetyki - został skrócony z 98 do 77 minut.

Miniony rok w Grupie Enea był również rekordowy pod względem przyłączeń instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej. Enea Operator przyłączyła ponad 43 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 546 MW. Ogółem, do sieci Enei Operator przyłączonych jest prawie 63 tys. instalacji i mikroinstalacji OZE o mocy ponad 2 GW.

Obszar wytwarzania z rosnących udziałem energii z OZE oraz inwestycjami środowiskowymi

Najwyższa EBITDA, ponad 1,5 mld zł, zrealizowana została w obszarze wytwarzania. W porównaniu z 2019 r. był to spadek r/r o 64 mln zł, tj. 4 proc. Wpływ na to miał spadek marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym wzroście marży na obrocie i Rynku Bilansującym oraz rozwiązanie rezerwy na zakup farmy wiatrowej Skoczykłody w wysokości 129 mln zł w 2019 r. Wzrost wyniku EBITDA odnotowano natomiast w segmentach Ciepło (o 21 mln zł r/r) oraz OZE (o 12 mln zł r/r).

Grupa wytworzyła w 2020 r. 22,5 TWh energii elektrycznej, czyli o 3,5 TWh mniej niż przed rokiem. Niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych wynikała m.in. z przeprowadzanych, planowanych modernizacji bloków energetycznych oraz spadku zapotrzebowania odczuwanego w związku z pandemią koronawirusa. Sprzedaż ciepła w segmencie wytwarzania wyniosła 6 000 TJ.

O 5 proc. r/r wzrosła generacja z odnawialnych źródeł energii, która wyniosła 2,4 TWh. Od 2020 r. rozwojem i zarządzaniem projektami Grupy opartymi o odnawialne źródła energii zajmuje się nowa spółka - Enea Nowa Energia.

Grupa Enea od lat prowadzi działania na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. W 2020 r. w Elektrowni Kozienice zmodernizowano: oczyszczalnię ścieków z instalacji odsiarczania spalin IOS III bloku nr 10 (klasy 500 MW), elektrofiltry bloków nr 1, 4 i 5 (klasy 200 MW) oraz chłodnie wentylatorowe bloków nr 9 i 10 (klasy 500 MW). Natomiast w Elektrowni Połaniec zakończył się, realizowany od 2013 r., duży projekt modernizacyjny o nazwie Feniks. W jego efekcie została zwiększona moc osiągalna sześciu z siedmiu bloków konwencjonalnych - moc każdego wzrosła z 225 MW do 242 MW. Moc osiągalna całej elektrowni została podniesiona o 102 MW do 1 899 MW, a parametry emisyjne elektrowni obniżono do obowiązujących, bardziej wymagających standardów środowiskowych.
Obszar obrotu z większym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego

W 2020 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 21,1 TWh i wzrósł, w stosunku do roku ubiegłego, o 774 GWh (ok. 3,8 proc.). Wzrost sprzedaży energii elektrycznej odnotowano w segmencie odbiorców biznesowych (o 371 GWh, czyli 2,5 proc.) oraz gospodarstw domowych (133 GWh, czyli 2,9 proc.). Wolumen sprzedaży paliwa gazowego wzrósł r/r o 270 GWh, czyli 25,5 proc., w tym w segmencie odbiorców biznesowych o 264 GWh, tj. o 24,9 proc.

Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2020 r. wzrosły r/r o 11 proc. (618 mln zł). Zwiększeniu uległy przychody w segmencie odbiorców biznesowych i gospodarstw domowych. EBITDA w obszarze obrotu ukształtowała się na poziomie -15 mln zł (wzrost r/r o 35 mln zł). Na wynik tego segmentu pozytywnie wpłynęły wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2, przy jednoczesnym niekorzystnym wpływie wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.

W 2020 r. uruchomiono sprzedaż nowego produktu Enea Optima. To system służący do zdalnej akwizycji danych pomiarowych pozwalający na monitoring i optymalizację kosztową poboru energii i mocy przez klientów biznesowych. Grupa prowadzi również działania, których celem jest wdrażanie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i rozwój zdalnych kanałów kontaktu z klientami oraz nowoczesnych kanałów sprzedaży.

Obszar wydobycia pod wpływem trudnego otoczenia rynkowego

LW Bogdanka wypracowała w 2020 r. przychody ze sprzedaży sięgające 1,8 mld zł oraz zysk netto w wysokości 73 mln zł. Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 95,2 mln zł, a EBITDA 466,2 mln zł. Wpływ na niższe wyniki operacyjne spółki miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa oraz przejściowe trudności geologiczne.

W 2020 r. wydobycie węgla energetycznego wyniosło 7,6 mln ton. Średni uzysk kształtował się na poziomie 64,0 proc., wobec 64,1 proc. przed rokiem. Na inwestycje przeznaczono 614 mln zł. Największą część tej kwoty, 293,6 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł w 2020 r. 19,7 proc. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 25,3 proc., co potwierdza silną pozycję Bogdanki na rynku. Ponad 85 proc. sprzedaży zrealizowane zostało do Grupy Enea, w której skład wchodzi LWB.

Komentarze do wyników Grupy Enea za 2020 r.

Paweł Szczeszek, prezes Enei:

Rok 2020 był trudnym czasem dla całej gospodarki. Krajowy sektor energii odczuł istotny spadek aktywności dużego biznesu, co za tym idzie ograniczenie popytu na energię elektryczną. W tak zmiennym otoczeniu rynkowym wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe i operacyjne. W obszarze wydobycia zauważalne było zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel (ok. 18 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.). W obszarze wytwarzania mniejsza była produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego (ok. 15 proc. r/r), która została zrekompensowana wyraźnym wzrostem sprzedaży energii elektrycznej w obrocie, co przełożyło się na wzrost przychodów tego segmentu (o ok. 4 proc. r/r). W obszarze dystrybucji zaobserwowaliśmy nieznaczny spadek sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym o ok. 2 proc.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że musieliśmy szybko i sprawnie zreorganizować naszą pracę, zapewniając stabilne dostawy energii naszym odbiorcom, bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Poza gwarancją bezpieczeństwa energetycznego zapewniamy również pomoc finansową i rzeczową ośrodkom walczącym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Przygotowujemy się na wyzwania, z jakimi mierzy się już dziś rodzimy sektor energetyczny. W Grupie Enea trwają prace nad aktualizacją strategii. Chcemy, by w pełni odpowiadała ona nowym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz umożliwiała wiarygodną i skuteczną transformację Grupy w kierunku zeroemisyjności. Nasze plany rozwojowe, oparte przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii, wpisują się w realizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Rezygnacja z finansowania projektu gazowego w Elektrowni Ostrołęka C, nawiązanie strategicznej współpracy z partnerami w zakresie rozwijania projektów farm wiatrowych na Bałtyku to ważne kroki wzmacniające nasze działania w procesie transformacji Grupy Enea.


Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych

W minionym roku Grupa Enea wypracowała stabilne wyniki finansowe, w tym 11 proc. r/r wzrost przychodów ze sprzedaży. Najwyższa EBITDA - 1,5 mld zł została zrealizowana w obszarze wytwarzania. Największy, 20 proc. r/r wzrost EBITDA odnotował obszar dystrybucji. Wynik ten ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł. Na wynik netto naszej Grupy miały wpływ dokonane odpisy. Zdarzenia o charakterze niegotówkowym nie wpłynęły na wartość EBITDA Grupy, która w 2020 r. wyniosła 3,3 mld zł. Bezpieczną sytuację finansową potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA, który spadł o 2 proc. r/r i wyniósł 1,95. Sytuacja finansowa tworzy silne podstawy do realizacji planów związanych z transformacją Grupy, a naszym celem jest najefektywniejsze wykorzystywanie środków inwestycyjnych. Dodatkowo, od tego roku przepływy Grupy będą wspierane mechanizmem rynku mocy. W wyniku wygranych aukcji mamy zagwarantowane umowy mocowe dla bloków konwencjonalnych i jednostek z segmentu OZE.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka

Był to trudny rok nie tylko dla Bogdanki, ale dla całej gospodarki, która wyraźnie była pod wpływem spowolnienia spowodowanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa. Mimo tych trudności należy ocenić ten rok jako dobry dla spółki. W drugiej połowie 2020 r. rozpoczęliśmy eksploatację ściany o rekordowo długim, siedmiokilometrowym wybiegu. Do wydobycia z tej ściany przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe, jak i opracowując narzędzia cyfrowe. Pod koniec roku ogłosiliśmy nową Strategię rozwoju Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A., co daje nam podstawy do optymistycznego patrzenia w przyszłość.

Czytaj również:

KOMENTARZE ( 2 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Piotr von Wrocek 28.03.2021r. 15:29
Złe czasy jeszcze przyjdą - odszkodowania dla akcjonariuszy za Ostrołękę C
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowedź: 29-03-2021r. 12:40 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie
cire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE